Obserwacje kliniczne

Cichoń i Jamski [3] oraz Wąsowski [10] analizując urazy brzucha wskazują, że najczęściej dochodzi do uszkodzenia śledziony, rzadziej wątroby i jelita cienkiego. Grob [5] w swoim materiale klinicznym stwierdził u dzieci dwukrotnie częstsze uszkodzenie śledziony niż wątroby. Na podstawie obserwacji Okłota [7] wynika, że 27 proc. dzieci, którym usunięto śledzionę z przyczyn urazowych, miało również uszkodzenia innych narządów. Szereg autorów podkreśla współistnienie z usz-kodzeniem śledziony obrażenia ściany klatki piersiowej, płuc i lewej nerki [4, 7, 8, 9]. Na podstawie badań Wąsowskiego [10] śmiertelność pacjentów z pęknięciem śledziony wyraźnie powiększa się wraz ze wzrostem licźby uszkodzonych innych narządów. Zdaniem wielu autorów pęknięcie śledziony, któremu towarzyszy uszkodzenie innych narządów w 70-75 proc. przypadków powoduje wystąpienie wstrząsu pourazowego [2, 4, 6. 7, 8, 9]. Brak typowych objawów uszkodzenia śledziony i często towarzyszące mu uszkodzenia innych narządów oraz trudności w nawiązaniu kontaktu z dzieckiem stwarzają szczególne niebezpieczeństwo w tym okresie życia. Skłoniło to nas do analizy własnych obser-wacji dotyczących dzieci, u ‚których pęknięcie śledziony współistniało z uszkodzeniami innych okolic ciała i narządów.

Obserwacje kliniczne. W Klinice Chirurgii Dziecięcej AM w Lublinie w okresie od 1977 do 1982 r. leczono sześcioro dzieci z powodu pęknięcia śledziony z jednoczesnym uszkodzeniem innych narządów i okolic ciała, ‚które poddano operacji potwierdzając przedoperacyjne rozpoznanie. W tym samym czasie operowano troje dzieci z izolowanym uszkodzeniem śledziony. Wiek pacjentów z pękniętą śledzioną i uszkodzeniem innych narządów poddanych analizie wahał się od 5 do 12 lat (tab. 1). Wśród nich było 5 chłopców i 1 dziewczynka. W 5 przypadkach

Do pęknięcia śledziony oraz uszkodzenia innych narządów i okolic ciała doszło w 3 przypadkach na skutek upadku z wysokości, w 2 przypadkach w wypadkach komunikacyjnych i w 1 przypadku z powodu przygniecenia przez element budowlany (tab. 1). Zebrany wywiad w każdym przypadku wskazywał na bezpośredni lub pośredni uraz okolicy brzucha.

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono u wszystkich sześciu naszych pacjentów obrażenia wielonarządowe, z tego u pięciu były one jednocześnie wielomiejscowe. Z urazem okolicy brzucha i pęknięciem śledziony współistniało uszkodzenie czterech innych okolic ciała w 1 przypadku, zaś jednej okolicy w 4 przypadkach (ryc. 1). Każda okolica ciała tj.: głowa, klatka piersiowa, kończyna górna oraz dolna uległy uszkodzeniu w jednakowej liczbie przypadków (ryc. 2).

Leave a Reply